Wydział Politologii

System antyplagiatowy

PROCEDURA ANTYPLAGIATOWA

Najważniejsze etapy „Procedury antyplagiatowej”

 1. Celem postępowania antyplagiatowego jest weryfikacja samodzielności
  i oryginalności pracy.
 2. Dyplomant musi wyrazić pisemną zgodę na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej – Załącznik nr 1 (w dwóch egzemplarzach – jeden do procedury antyplagiatowej, drugi do dziekanatu)
  Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem studenta do egzaminu dyplomowego
 3. Dyplomant u wyznaczonego pracownika danego Instytutu;
  (Instytut Politologii pok. 236, tel. 12/662–64-46 w godz. 8.30-15.30), (Instytut Prawa Administracji i Ekonomii  pok. 234, tel. 12/662–62-11
  w godz. 7.30-15.3) na 3 tygodnie przed terminem obrony wypełniony Załącznik nr 1 oraz pracę na płycie CD lub DVD w jednym
  z wybranych formatów: DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF w wersji edytowalnej (należy nazwać plik imieniem i nazwiskiem autora). Płyta
  i koperta, do której należy włożyć płytę z pracą, winny być podpisane imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem kierunku oraz stopnia studiów.
 4. Procedurę antyplagiatową przeprowadza się w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia pracy. Wygenerowany przez system antyplagiatowy skrócony raport podobieństwa wraz z płytką, Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. student przekazuje do Dziekanatu przy rejestracji pracy.
 5. Ustala się następujące górne granice współczynników podobieństwa: a) współczynnik podobieństwa „1” – 50 % (odnosi się do sekwencji 5-wyrazowych); b) współczynnik podobieństwa „2” – 5 % (odnosi się do sekwencji 25-wyrazowych). Jeśli żaden ze współczynników nie przekracza górnych granic, praca zostaje dopuszczona do obrony.
 6. W przypadku, gdy chociaż jeden ze współczynników podobieństwa przekracza górną granicę lub gdy zachodzi podejrzenie o dokonanie zabiegów zmierzających do oszukania systemu antyplagiatowego, praca zostaje poddana dodatkowej kontroli, której dokonuje  promotor pracy (w tym celu promotor otrzymuje wypełniony Załącznik nr 2. oraz pełny raport podobieństwa).
 7. Po przeprowadzonej dodatkowej kontroli promotor wypełnia Załącznik nr 3, który dołącza się do dokumentacji dyplomowania wraz z Załącznik nr 2.Jeśli promotor nie stwierdzi plagiatu (ewentualnie praca wymaga tylko poprawy), praca zostaje dopuszczona do obrony.
 8. O fakcie uznania pracy za niesamodzielną – na wniosek promotora – dyrektor jednostki naukowo-dydaktycznej powiadamia na piśmie dyplomanta (Załącznik nr 4), któremu za pośrednictwem dyrektora przysługuje prawo złożenia pisemnego odwołania (Załącznik nr 5) do dziekana odpowiedniego wydziału w terminie 3 dni roboczych od momentu otrzymania zawiadomienia.
 9. Odwołanie studenta winno być rozpatrzone w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia.
 10. Jeśli  w wyniku dodatkowej kontroli antyplagiatowej okaże się, że praca jest plagiatem, a odwołanie złożone przez dyplomanta będzie nieuzasadnione, nie zostaje ona dopuszczona do obrony.
 11. W takiej sytuacji rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie: postępowania wyjaśniającego i w przypadku ostatecznego potwierdzenia zarzutu popełnienia przez dyplomanta plagiatu, postępowania dyscyplinarnego, zgodnie z art. 214 ust. 4, 5, i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365
  z późn. zm.).

Załączniki procedury antyplagiatowej:

 1. Załącznik nr 1– Zgoda dyplomanta na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej.
 2. Załącznik nr 2.– Zaświadczenie o wynikach sprawdzenia pracy w systemie antyplagiatowym
 3. Załącznik nr 3 Decyzja promotora po przeprowadzeniu dodatkowej kontroli antyplagiatowej pracy dyplomowej
 4. Załącznik nr 4 – Zawiadomienie dyplomanta przez dyrekcję jednostki o stwierdzeniu niesamodzielności pracy
 5. Załącznik nr 5 – Wzór odwołania składanego przez dyplomanta do dziekana wydziału.